วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เครือข่ายทางสังคม

เครือข่ายทางสังคม (Social networks) หมายถึง ชุดของความเกี่ยวพัน (Knit) และผูกพัน (Ties) ระหว่างกันของบุคคล ซึ่งประกอบกันขึ้นเป็น ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จักกัน การเกี่ยวพันระหว่างกันของคนในสังคม บุคคลที่มีคนรู้จักมากหรือมีความสัมพันธ์กับคนจำนวนมากแสดงว่าบุคคลนั้นมี เครือข่ายของความเกี่ยวพันมาก (Density knit) ซึ่งกันข้ามกับบุคคลทีรู้จักกับคนอื่น ๆ น้อย แสดงว่าบุคคลนั้นมี เครือข่ายของความเกี่ยวพันน้อย (Loosely knit) ในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนั้นบางครั้งคนที่มีเพื่อนมากอาจมีความผูกพันกับเพื่อน ๆ อย่างผิวเผิน (Weak ties) แต่บางคนอาจจะมีเพื่อนน้อยแต่มีความผูกพันกับเพื่อนอย่างมั่นคง (Strong ties) ก็เป็นได้
การกระทำระหว่างกันทางสังคม เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้สังคมเกิดการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลง การกระทำระหว่างกันทางสังคมมีทั้งด้านบวกและด้านลบ หากการกระทำระหว่างกันทางสังคมทำให้เกิดผลเสียต่อสังคม องค์ประกอบของสังคมส่วนอื่น ๆ ก็จะต้องได้รับผลกระทบอย่างเป็นลูกโซ่ และหากการกระทำระหว่างกันทางสังคมดังกล่าวทำให้เกิดผลกระทบในระดับรุนแรง ความไม่มั่นคงและความไม่มีเสถียรภาพของสังคมก็เกิดขึ้นตามมา

แสดงความคิดเห็น
สำหรับฉันคิดว่าเครือข่ายทางสังคม
มีทั้งข้อดีและข้อเสีย
ข้อดีคือ  ทำให้เรามีเพื่อนใหม่และสามารถติดต่อกับเพื่อนได้โดยไม่ต้องไปหา  หรือโทรศัพท์คุยกัน
และยังสร้างความบันเทิงให้กับเราอีกด้วย
ข้อเสียคือ  เราสามารถโดนหลอกได้ในหลายรูปแบบและบางทีก็ทำให้เราติดมันได้  จะเล่นตลอดเวลา ไม่เป็นอันทำอะไร